Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo

1. Văn phòng

Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; Điện thoại: 024.38697215; Fax: 024.38694085; E-mail: bogddt@moet.gov.vn

2. Văn phòng Ban cán sự Đảng

Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; Điện thoại: 02432151397; Email: vp.bcsdang@moet.gov.vn

3. Văn phòng Đảng - Đoàn thể

Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; Điện thoại: 024.38694908

4. Vụ Tổ chức cán bộ

Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; Điện thoại: 024.38694886; Email: vutccb@moet.gov.vn

5. Vụ Kế hoạch - Tài chính

Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; Điện thoại: 024.38692191; Fax: 024.36230740; Email: vukhtcs@moet.gov.vn

6. Vụ Cơ sở vật chất

Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; Điện thoại: 04.38684791; 04.38693892

7. Vụ Giáo dục Mầm non

Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; Điện thoại: 024.38684665; Email: vugdmn@moet.edu.vn

8. Vụ Giáo dục Tiểu học

Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; Fax: 024.38681079; Email: vugdth@moet.edu.vn

9. Vụ Giáo dục Trung học

Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; Điện thoại: 024.38697285; Email: vugdtrh@moet.edu.vn

10. Vụ Giáo dục Đại học

Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; Điện thoại: 024.38692392; 024.38681550; 024.38681474; Fax: 024.38681550; 024.38694905; Email: vugddh@moet.edu.vn

11. Vụ Giáo dục thường xuyên

Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; Email: vugdtx@moet.edu.vn; vugdtx@moet.gov.vn

12. Vụ Giáo dục dân tộc

Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; Điện thoại: 024.36230312; Fax: 024.36230312; Email: vugddt@moet.edu.vn; vugddt@moet.edu.vn

13. Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; Email: vugdqp@moet.edu.vn; vugdqp@moet.gov.vn

14. Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên

Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; Email: vugdcthssv@moet.gov.vn.

15. Vụ Giáo dục thể chất

Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

16. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; Điện thoại: 024.38680357; Email: vukhcnmt@moet.gov.vn

17. Vụ Pháp chế

Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; Email: vupc@moet.edu.vn; vupc@moet.gov.vn

18. Thanh tra

Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; Điện thoại: 024.38683759; Fax: 024.38693145; Email: thanhtra@moet.gov.vn

19. Cục Quản lý chất lượng

Địa chỉ: 35 Đại Cồ Việt, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội; Điện thoại: 0243.38695144; Fax: 0243.8694085

20. Cục Hợp tác quốc tế

Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

21. Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục

Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; Điện thoại: 024.36230702; Fax: 024.36230602; Email: cucng@moet.edu.vn; cucng@moet.gov.vn.

22. Cục Công nghệ thông tin

Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Điện thoại: 024.38695144; Email: cuccntt@moet.gov.vn; Website: https://e-ict.gov.vn  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *